شروع از
25,499INR
ماهانه
Intel Deca(10) Core Xeon E52630V4
 • Intel Deca(10) Core Xeon E52630V4

 • 1000 GB Bandwidth

 • 32 GB RAM

 • 2X1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  18,499INR
  ماهانه
  Intel Octa Core Xeon E5-2620V4
 • Intel Octa Core Xeon E5-2620V4

 • 500 GB Bandwidth

 • 16 GB RAM

 • 2X1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  7,999INR
  ماهانه
  Intel Quad Core Xeon E3-1225V5
 • Quad Core Xeon E3-1225V5

 • 500 GB Bandwidth

 • 8 GB RAM

 • 2 X 1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  8,999INR
  ماهانه
  Intel Quad Core Xeon E3-1240V5
 • Quad Core Xeon E3-1240V5

 • 500 GB Bandwidth

 • 16 GB RAM

 • 2 X 1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  9,999INR
  ماهانه
  Intel Quad Core Xeon E3-1270V5
 • Quad Core Xeon E3-1270V5

 • 1000 GB Bandwidth

 • 16 GB RAM

 • 2X1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  10,999INR
  ماهانه
  Intel Quad Core Xeon E3-1270V5
 • Quad Core Xeon E3-1270V5

 • 1000 GB Bandwidth

 • 32 GB RAM

 • 2X1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution

 • شروع از
  35,499INR
  ماهانه
  Intel Tetradecagon(14) Core Xeon E5-2660V4
 • Intel Tetradecagon(14) Core Xeon E5-2660V4

 • 1000 GB Bandwidth

 • 64 GB RAM

 • 4X1 TB Hard Disk

 • 2 Dedicated IP

 • UN-Managed Server

 • No Data Backup Solution